Βασικές Γνώσεις Λυκείου - για φοιτητές ΕΑΠ - μέρος Δ (Πολυώνυμα)


Στο μικρό αυτό φυλλάδιο θα βρείτε τα σημαντικότερα σημεία της θεωρίας των Πολυωνύμων, καθώς και τη μεθοδολογία επίλυσης εξισώσεων και ανισώσεων βαθμού μεγαλύτερου του δύο. Οι γνώσεις αυτές χρησιμοποιούνται συχνά στις ενότητες ΔΕΟ13, ΠΛΗ12, ΦΥΕ10 του ΕΑΠ.

Δείτε τις προσφορές του φροντιστηρίου MathStudies για μαθήματα ΕΑΠ.

#ΕΑΠ #Πολυώνυμα #Horner #Διαίρεση

Featured Posts
Recent Posts